Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Εγκύκλιος για την ποινική δίωξη λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο

       Παρελθόν αποτελούν πλέον οι ποινικές διώξεις για χρέη προς το Δημόσιο έως το ποσό των 50.000 ευρώ, ενώ όποια μέτρα έχουν ήδη ληφθεί αναστέλλονται. Επίσης, αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που είχαν κατασχεθεί, για να διευκολυνθεί η ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

     Με την εν λόγω εγκύκλιο, αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 50.000 ευρώ, ενώ το αδίκημα χαρακτηρίζεται και πάλι ως στιγμιαίο με χρόνο τέλεσης αυτού την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών.
 

     Όπως εξηγείται στην εν λόγω εγκύκλιο, με τις νέες διατάξεις του ν. 4321/2015  «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ορίζεται ότι αυξάνεται στις 50.000 ευρώ, από τις 5.000 ευρώ, το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το δημόσιο άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω 50.000 ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται, ενώ αν έχει αρχίσει η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται. Ταυτόχρονα, εκκρεμείς αιτήσεις ή ένδικα μέσα κατά αποφάσεων για χρέη που υπολείπονται του ποσού των 50.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.

      Επιπλέον, η εγκύκλιος προβλέπει: 1. Η αναστολή παραγραφής των χρεών που άρχισε με την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για συνολικά ποσά κατώτερα των 50.000 ευρώ, λήγει την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή την 21-3-2015 και δεν συμπληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής. Η ρύθμιση προϋποθέτει τη μη έκδοση κατά την ως άνω ημερομηνία τελεσίδικης απόφασης, καθόσον στην περίπτωση ήδη εκδοθείσας τελεσίδικης απόφασης η αναστολή της παραγραφής έληξε την ημερομηνία της τελεσιδικίας. 2. Το αδίκημα κατέστη πλέον στιγμιαίο με χρόνο τέλεσης αυτού, το χρονικό σημείο παρέλευσης τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των οφειλών. Κατά συνέπεια την ίδια χρονική στιγμή αρχίζει και η παραγραφή του αδικήματος, η οποία λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού είναι πενταετής. 3. Για τα αδικήματα για τα οποία κατά τη δημοσίευση του νόμου έχει μεν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών από το ληξιπρόθεσμο αυτών, δεν έχει όμως ακόμα συμπληρωθεί και το διάστημα των είκοσι (20) μηνών του διαρκούς αδικήματος, η παραγραφή αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του Ν. 4321/2015 δηλαδή την 21-3-2015.
 
      Επιπλέον, με άλλη σχετική εγκύκλιο, τα χρηματικά ποσά που έχουν κατασχεθεί από τις Τράπεζες για οφειλές προς το δημόσιο μπορούν, με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον οφειλέτη ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων και να τύχει όλων των ευνοϊκών διατάξεων, να αποδοθούν στην αρμόδια εφορία και να καλύψουν την πρώτη δόση της εν λόγω ρύθμισης.
 
Το κείμενο της εγκυκλίου ΕΔΩ