Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

Δημοσίευση νέου νόμου


     Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 53/2 Ιουνίου 2015 ο με αριθμό 4329/2015 νέος νόμος με τίτλο "Εκδοση Διαταγής Πληρωμής για Αξιώσεις από Διοικητική Σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο Εμπορικής Συναλλαγής και Άλλες Διατάξεις".

Περισσότερα εδώ