Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος:Ερώτηση για την επιτακτική ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την επικαιροποίηση των αιτήσεων του ν.3869/2010 στα Ειρηνοδικεία


ΠΡΟΣ:

1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
2)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


ΘΕΜΑ: «Επιτακτική η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την επικαιροποίηση των αιτήσεων του ν.3869 του 2010 στα Ειρηνοδικεία»


Το άρθρο 2 του ν.4336/2015 το οποίο τροποποίησε τον ν.3869/10 «περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», ορίζει ότι  «Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραμματεία του Δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010. Η παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση καθήκοντος ειλικρινούς δηλώσεως του άρθρου 10 του Ν. 3869/2010». Εξάλλου, με την υπ’ αριθμόν 8986/14-10-2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) ορίζεται ο κατάλογος των απαιτούμενων δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να υποβληθούν κατά τα ως άνω, η δε προαναφερόμενη προθεσμία λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2016.


Με τις άνω διατάξεις θεσπίζεται μεταξύ άλλων υποχρέωση των οφειλετών να αιτηθούν από τις τράπεζες και να παραλάβουν εκ νέου βεβαιώσεις των οφειλών τους. Δεδομένου όμως του ότι οι τράπεζες κωλυσιεργούν και αρνούνται να χορηγήσουν τις εν λόγω βεβαιώσεις εντός δέκα εργασίμων ημερών όπως ο νόμος ορίζει, τουναντίον δε χορηγούν αυτές μετά παρέλευση εβδομάδων ή και μηνών, είναι σίγουρο ότι αρκετοί οφειλέτες θα δυσκολευθούν να παραλάβουν τις απαιτούμενες βεβαιώσεις εγκαίρως και να προλάβουν να καταθέσουν τα επικαιροποιημένα στοιχεία στα Ειρηνοδικεία εντός της ως άνω προθεσμίας, δηλαδή έως την 19η-2-2016.


Το αποτέλεσμα θα είναι να λάβουν χώρα και πάλι στα Ειρηνοδικεία όλης της χώρας τα τραγελαφικά περιστατικά των τελευταίων ημερών του παρελθόντος έτους, όταν χιλιάδες πολίτες και δικηγόροι συνωστίζονταν νυχθημερόν στις γραμματείες των Ειρηνοδικείων. Για  να αποφευχθεί η επανάληψη των συγκεκριμένων κωμικοτραγικών καταστάσεων και δεδομένου του ότι υφίστανται δεκάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις το σύνολο των οποίων πρέπει να επικαιροποιηθεί κατά τα προαναφερόμενα, αναγκαία θεωρείται η ολιγόμηνη τουλάχιστον παράταση της προθεσμίας η οποία λήγει την 19η Φεβρουαρίου 2016.


Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:


Προτίθενται να προβούν τουλάχιστον στην ολιγόμηνη παράταση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας της 19ης Φεβρουαρίου 2016 ώστε να  αποσυμφορηθούν τα Ειρηνοδικεία ανά την επικράτεια και να δυνηθούν ευχερέστερα τόσο οι οφειλέτες όσο και οι δικηγόροι να παραλάβουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις οφειλών από τις τράπεζες και να καταθέσουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την επικαιροποίηση των εκκρεμών αιτήσεων του ν.3869/10;


Αθήνα, 20/01/2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Ιωάννης Λαγός
Βουλευτής Β’ Πειραιώς
ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ