Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2017

Καταργούνται τα παράβολα προαγωγής των δικηγόρων και οι εισφορές υπέρ Τ.Ν. από τη δικηγορική αμοιβή από 1.1.2017

Καταργούνται από 1-1-2017 οι εισφορές για την προαγωγή των δικηγόρων στο Εφετείο και στον Άρειο Πάγο, καθώς επίσης και οι εισφορές που καταβάλλονταν επί της δικηγορικής αμοιβής. 


Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’αρ. πρωτ. Φ.80000
/ οικ. 61327 / 1484/ 30-12-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας , οσον αφορά στις προβλεπόμενες από το άρθρο 10 του Ν.Δ. 4114/1960 ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ για το διορισμό τους σε έμμισθη υπηρεσία ή σε θέση άμισθου ασφαλισμένου ή για την προαγωγή δικηγόρου στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο (παρ. 1 εδάφιο δ, ζ και θ αντίστοιχα), οι εν λόγω εισφορές καταργούνται από 1/1/2017 και την εισαγωγή του νέου τρόπου καθορισμού των ασφαλιστικών εισφορών των εν λόγω ασφαλισμένων βάσει των άρθρων 38 και 39 του ν.4387/2016. 

Αντίστοιχα καταργούνται από 1/1/2017 και οι ρυθμίσεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του Ν.Δ. 4114/1960, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.1512/1985, που προβλέπουν την καταβολή εισφοράς επί της συνολικής αμοιβής του δικηγόρου.